سایت در دست طراحی و بروز رسانی اطلاعات می باشد

دسته: رهنمود های امام خمینی

خدعه و نفوذ، راه ضربه زدن به حوزه و روحانیت در قرن معاصر

استکبار وقتی که از نابودی مطلق روحانیت و حوزه‌ها مأیوس شد، دو راه برای ضربه‌زدن انتخاب نمود، یکی راه ارعاب و زور و دیگری راه خدعه و نفوذ در قرن معاصر. وقتی حربه ارعاب و تهدید چندان کارگر نشد، راه‌های نفوذ تقویت گردید. اولین و مهم‌ترین حرکت، القای شعار جدایی دین از سیاست است که […]

مشتاقانه پذیرای انتقادات، پیشنهادات و نظرات شما هستیم